หน้าแรก

คณะกรรมการ

คุณชัชวาลย์ คุณค้ำชู

นายกสมาคม
เบอร์ 089-811-6285

รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ

อุปนายกสมาคม คนที่ 1 และเหรัญญิก
เบอร์ 081-699-3539

คุณวิชัย ศิวะโกศิษฐ

Wichai Siwakosit

อุปนายก คนที่ 2 และกรรมการวิชาการ
เบอร์ 081-300-8089
fengwcs@ku.ac.th

คุณสรศาสตร์ พงศ์อักษร

Sorasat Phongaugsorn

กรรมการ
เบอร์ 080-535-5959
sorasart23@gmail.com

คุณวินัย กรตระกูลกาญจน์

Winai Korntrakoonkarn

กรรมการและวิชาการ
เบอร์ 062-285-7892
winai@intech.co.th

คุณชัยสิทธิ์ ตาปสนันทน์

Chaiyasith Tarpsanun

กรรมการและฝ่ายปฎิคม
เบอร์ 086-338-2420
pmi02@yahoo.com

คุณสุกฤษฎิ์ ดิษฐสี

กรรมการและวิชาการ
เบอร์ 081-835-6029
sukrizt@gmail.com

คุณณัฎฐชัย ธนปัญญานันท์

Nattachai Tanapayanan

กรรมการและฝ่ายหารายได้
เบอร์ 081-689-1388
nattachai.swp1994@gmail.com

คุณปราโมทย์ พรหมรักษ์

กรรมการและเลขานุการ
เบอร์ 094-936-2635
pramote@ecgelevator.com