หน้าแรก

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย
LIFT ASSOCIATION OF THAILAND
ที่อยู่สมาคม : ห้อง 5301 ชั้น 3 อาคาร 5
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อีเมล: info@leat.or.th066-131-4533